Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všestrannost 2. část

11. 8. 2014

 VŠESTRANNOST 2. část

Startovní pořadí

1. Vylosované startovní pořadí se použije pro drezurní a terénní zkoušku.

2. Startovní pořadí ve skokové zkoušce je opačné pořadí celkových výsledků po ukončení terénní zkoušky. To znamená, že soutěžící s nejvyšším počtem trestných bodů startuje první a poslední startuje soutěžící s nejnižším počtem trestných bodů. Jestliže dva koně jednoho závodníka jsou klasifikováni v rozmezí osmi míst mezi sebou, musí být upraveno startovní pořadí koně s horším výsledkem.

3. Na závodech CIC se vylosované pořadí použije pro první dvě zkoušky. Poslední zkouška (ať terénní nebo skoková) může mít podle rozhodnutí Organizačního výboru pořadí podle výsledků od nejhoršího k nejlepšímu.

1. Drezurní zkouška

Časový rozvrh s uvedeným časem startu každého soutěžícího v drezurní zkoušce musí být k dispozici pro každého závodníka. Intervaly mezi startovními časy jsou na vůli Organizačního výboru po schválení technickým delegátem.

2. Terénní zkouška

Časový rozvrh s uvedeným časem startu každého soutěžícího do každého úseku je sestaven na základě optimálního času pro každý úsek. Jeden výtisk dostane každý závodník. Intervaly mezi startovními časy jsou na vůli Organizačního výboru po schválení technickým delegátem.

3. Skoková zkouška

Musí být zveřejněn časový rozvrh s uvedením začátku a přibližného konce skokové zkoušky. Jestliže je rozvrh rozdělen, např. na dopolední a odpolední část, bude uveden počet soutěžících, kteří budou startovat v druhé části.

4. CIC

Jestliže se konají dvě nebo více zkoušek v jednom dni, musí mít každý kůň mezi jednotlivými zkouškami čas minimálně 30 minut. Jestliže se koná terénní zkouška před skokovou zkouškou, musí mít každý kůň mezi koncem terénní zkoušky a začátkem skokové zkoušky čas minimálně 45 minut.

1. Identifikační číslo

Každý kůň obdrží při příchodu identifikační číslo, které musí nosit po celou dobu. Může být nahrazeno vylosovaným číslem, které pak musí být nošeno až do konce závodů. Opomenutí nošení jednoho z čísel má za následek nejdříve napomenutí a v případě

2. Omezení cvičení koní

2.1. Tři dny před a po celou dobu trvání mezinárodních závodů všestrannosti je zakázáno pod trestem diskvalifikace cvičit koně komukoliv jinému než závodníkovi, který koně pojede v soutěži.

2.2. Ošetřovatel v sedle nesmí koně cvičit, pouze na něm jet nebo ho převést z jednoho místa na druhé. Ošetřovatel může také pracovat s koněm na ruce nebo na lonži.

2.3. Jezdit v blízkosti překážek pro steeple-chase, cross-country nebo na drezurním obdélníku či skokovém kolbišti před příslušnou soutěží je zakázáno pod trestem diskvalifikace, s výjimkou zvlášť povolenou sborem rozhodčích nebo technickým delegátem.

3. Cvičný prostor (opracoviště)

Na třídenních závodech musí být k dispozici dostatečně velký prostor pro práci s koňmi, přístupný po celou dobu denního světla. Má obsahovat tratě a prostory pro opracovávání a vycválání. Organizační výbor musí informovat závodníky o prostorách, které jsou pro tento účel k dispozici. S koňmi je možno pracovat jen na takto vyznačených prostorách a/nebo na drezurním a skokovém opracovišti.

4. Cvičný drezurní obdélník

Nejméně jeden drezurní obdélník 20 x 60 m musí být k dispozici závodníkům dva dny před prvním dnem drezurní zkoušky. Pokud možno má být stejného povrchu jako soutěžní obdélník.

*4.1. Rozměr cvičného obdélníku pro národní soutěže může mít rozměry 20 x 40 m.

5. Cvičné překážky

Soutěžící mohou skákat jen cvičné překážky, které připraví Organizační výbor. Organizační výbor musí připravit nejméně jednu pevnou překážku, jejíž rozměry nesmí překročit rozměry překážek na úseku cross-country. Cvičné překážky nebudou k dispozici v den terénní zkoušky mezi začátkem úseku A a ukončením úseku D. Organizační výbor musí také připravit nejméně dvě přestavitelné cvičné překážky, jednu kolmou a jednu šířkovou, na opracovišti v blízkosti skokového kolbiště. Tyto překážky obvyklé konstrukce musí být označeny bílým ačerveným praporkem. Žádná část překážky nesmí být nikdy a nikým držena. Tyto překážky se nesmí zvyšovat o více než 10 cm nad výšku, stanovenou ve skokové zkoušce. Šířka nesmí překročit nejvýše dovolený rozměr překážky na parkuru. Cvičné překážky se mohou skákat jen v čase určeném Organizačním výborem. Nedodržení výše uvedených opatření, vztahujících se na cvičné překážky, je zakázáno pod trestem diskvalifikace. (Viz Skoková pravidla, čl.202 a 244)

*5.1. V národních soutěžích je možno před startem úseku D použít cvičné překážky.

6. Komisaři

Musí být určen jeden nebo více komisařů pro zajištění dodržování pravidel, týkajících se cvičení a opracovávání. Komisař musí být přítomen vždy, kdy jsou cvičné překážky k dispozici v čase, který určil Organizační výbor. Dozor nad ostatními cvičnými prostorami a opracovišti může komisař provádět namátkově.

*Cvičný prostor (opracoviště) musí být pod stálým dohledem určeného funkcionáře.

Přístup na tratě a kolbiště

1. Drezurní obdélník

Bez povolení sboru rozhodčích je závodníkům zakázáno pod trestem diskvalifikace vjet na koni do obdélníku v jiném čase než při vlastním předvedení úlohy. Obdélník může být prohlédnut pěšky před startem nebo během přestávky v soutěži.

2. Terénní tratě

2.1. Prohlídka překážek a tratí před jejich oficiálním ukázáním všem závodníkům je zakázána pod trestem diskvalifikace.

2.2. Tratě terénní zkoušky se ukáží všem závodníkům ve stejný den před začátkem závodů.

2.3. Všechny překážky, praporky a značky, které si mají závodníci prohlédnout, musí být ve zcela správné poloze, když se tratě ukazují závodníkům. Pak již nesmí být závodníky přemísťovány nebo měněny pod trestem diskvalifikace.

2.4. Jakmile byla trať oficiálně ukázána, mají závodníci dovoleno trať při denním světle znovu projít a prohlédnout si překážky. Pokud není dáno zvláštní povolení sborem rozhodčích, mohou být úseky A a C prohlédnuty pouze pěšky.

3. Parkur

3.1. Parkur pro skokovou zkoušku se závodníkům ukáže nejpozději 30 minut před začátkem skokové zkoušky.

3.2. Závodníci mohou vstoupit pěšky na kolbiště před začátkem skokové zkoušky. Povolení vstoupit na kolbiště dá sbor rozhodčích. Musí to být také veřejně oznámeno.

3.3. Bez povolení sborem rozhodčích je závodníkům zakázáno pod trestem diskvalifikace znovu vstoupit pěšky na kolbiště, jakmile soutěž začala.

Špatné zacházení s koňmi a nebezpečná jízda (Viz také Všeobecná pravidla, čl. 143)

Jakýkoliv čin nebo série činů, které podle mínění sboru rozhodčích mohou být posouzeny jako špatné zacházení s koňmi nebo nebezpečná jízda, je trestáno diskvalifikací a dalším potrestáním v souladu se Všeobecnými pravidlyčl.163.6.4. nebo čl. 534 těchto pravidel, jak rozhodne sbor rozhodčích.

Takovými činy jsou na příklad:

- barování

- pokračování v jízdě s vyčerpaným koněm

- nadměrné pobízení unaveného koně

- pokračování v jízdě s prokazatelně zchromlým koněm

- nadměrné používání biče nebo ostruh

- nebezpečná jízda

Takové činy musí funkcionáři co nejdříve oznámit sboru rozhodčích prostřednictvím sekretáře Organizačního výboru nebo řídícího centra, pokud možno s výpovědí jednoho nebo více svědků. Sbor rozhodčích musí rozhodnout, je-li to p řípad k řešení.

Kterýkoliv člen sboru rozhodčích, který zpozoruje takové počínání, má právo a povinnost diskvalifikovat sout ěžícího okamžitě ze své vlastní pravomoci.

* Při národních závodech může kůň opustit prostor závodů jen za účelem ustájení po souhlasu hlavního rozhodčího.

Úbor

1. Ochranná přilba

Každý, kdo jede na koni na oficiálních plochách závodů, musí mít povinně tvrdou přilbu.

Ochranná přilba, která vyhovuje testovaným standardům Evropy (EN), Anglie (PAS), Severní Ameriky (ASTM), Austrálie a Nového Zélandu je povinná pro každého, kdo skáče překážku.

Opomenutí mít tvrdou přilbu při jízdě na koni nebo skákat jakoukoliv překážku bez ochranné přilby nebo s nesprávným nebo neupevněným podbradním řemínkem může být dle uvážení sboru rozhodčích trestáno vyloučením.

2. Bičíky

Mít jakýkoliv bičík při drezurní zkoušce je zakázáno pod trestem vyloučení. Avšak při opracovávání před drezurní zkouškou může být používán drezurní bičík.

Bičík při terénní nebo skokové zkoušce nesmí mít na konci závaží nebo překročit délku 75 cm.

3. Ostruhy

Jsou zakázány ostruhy, které by mohly poranit koně. Ostruhy musí být z hladkého kovu. Dřík musí směřovat jen dozadu, nesmí být delší než 3,5 cm a musí být bez koleček. Konec musí být tupý, aby se p ředešlo zranění koně. Je-li dřík zahnutý, musí být ostruhy nasazeny tak, aby zahnutí směřovalo dolů.

4. Boty

Ve všech zkouškách musí být nošeny černé boty nebo černé boty s hnědou manžetou (i když je to součást služebního úboru). Mohou to být buď vysoké boty nebo návleky z hladké kůže a kožené kotníčkové boty.

5. Drezurní zkouška

5.1. Příslušníci vojska a policie, členové a zaměstnanci vojenských zařízení a státních chovných ústavů musí mít: služební úbor a rukavice, předpisovou pokrývku hlavy a ostruhy (v souladu s bodem 3.).

5.2. Civilisté musí mít: honební úbor nebo stejnokroj klubu, bílou košili a vázanku, rukavice, bílé, béžové nebo krémové jezdecké kalhoty, boty, loveckou čapku, ochrannou přilbu nebo cylindr a ostruhy (v souladu s bodem 3.).

*5.3. Na národních závodech je povolen frak.

5.3. Na závodech CIC* mohou mít jezdci tvídové sako, béžové nebo světle hnědé jezdecké kalhoty a černé nebo hnědé boty. Ostruhy jsou nepovinné.

5.4. Na závodech CCI* a CIC* mít cylindr a frak se nedoporučuje.

6. Terénní zkouška

Pro tuto zkoušku je vhodné lehké oblečení. Ochranná přilba v souladu s bodem 1. a jezdecké boty jsou povinné. Doporučuje se ochranná vesta (chránič zad). Ostruhy jsou nepovinné, použijí-li se, musí být v souladu s bodem 3.

*6.1. Na národních závodech je povinná ochranná vesta.

7. Skoková zkouška

7.1. Příslušníci vojska a policie, členové a zaměstnanci vojenských zařízení a státních chovných ústavů musí mít služební úbor. Ostruhy jsou nepovinné, použijí-li se, musí být v souladu s bodem 3.

7.2. Civilisté musí mít honební úbor nebo stejnokroj klubu, bílou košili a vázanku, bílé, béžové nebo krémové jezdecké kalhoty, boty. Ostruhy jsou nepovinné, použijí-li se, musí být v souladu s bodem 3.

7.3. Na závodech CIC* mohou mít jezdci tvídové sako, béžové nebo světle hnědé jezdecké kalhoty a černé nebo hnědé boty.

7.4. V každém případě je povinná ochranná přilba ve shodě s bodem 1.

8. Kontrola oblečení (výstroje)

Může být určen komisař pro kontrolu bičíků a ostruh před každou zkouškou. Má pravomoc zakázat kterémukoliv soutěžícímu start, jestliže jeho bičík a ostruhy odporují tomutočlánku. Musí to neprodleně oznámit sboru rozhodčích k odsouhlasení.

Jezdec, který soutěží s nepovoleným bičíkem nebo ostruhami, je vyloučen. Jezdec, který soutěží s nesprávnými částmi úboru, může být vyloučen podle rozhodnutí sboru rozhodčích.

Sedlání a uzdění

1. Cvičné prostory

Je povinné anglické sedlo a jakýkoliv typ uzdění včetně páky, uzdečky, gagu (= fuga) a hackamore. Průvlečné martingaly (jen s uzdečkou), irské martingaly, chrániče udidla, chrániče kopyt, bandáže, kryt proti mouchám, kryt nosu a pokrývka sedla jsou povoleny. Vyvazovací otěže jsou povoleny jen při lonžování jen s jednou lonžovací otěží, právě tak průvlečné otěže a šambon. Jiné pomocné otěže, jakákoliv pomocná zařízení (jako fixační op ěrky, pomocné otěže atd.) a jakékoliv druhy stínidel jsou zakázány pod trestem diskvalifikace.

2. Drezurní zkouška

2.1. Povinné je anglické sedlo a povolené uzdění.

2.2. Je povolena páka, t.j. stihlové a pákové udidlo s podbradním řetízkem (vyrobeným z kovu nebo kůže) a obyčejný nánosník. Nánosník nesmí být utažen tak, aby to koni vadilo. Je povolen podbradní řemínek a gumový nebo kožený kryt řetízku. Udidlo a podbradní řetízek musí být z kovu nebo tuhého plastu a mohou být překryty gumou (udidlo a/nebo podbradní řetízek nesmí být z pružné gumy). Rameno páky ostrého uždění nesmí přesáhnout 10 cm (délka pod částí, která jde do huby). Průměr kroužku u stihlového udidla musí být takový, aby to koně nebolelo. Tloušťka stihlového udidla musí být taková, aby to koně nebolelo.

2.3. Je též povolena uzdečka s udidlem z kovu, kůže, gumy nebo z plastického materiálu. U uzdečky může být nánosník obyčejný (anglický), podepínací (hanoverský), zkřížený (mexický) nebo obyčejný s podepnutím (irský). Musí být celý vyroben z kůže s výjimkou malého kolečka z ovčí kůže tam, kde se křižují řemeny zkříženého nánosníku. Povolená udidla a nánosníky - viz Příloha 1. V některých úlohách (např. CIC* 2002) je povolena pouze uzdečka.

2.4. Martingaly, chrániče udidla, jakákoliv pomocná zařízení (jako fixační opěrky, pomocné otěže atd.), jakékoliv chrániče nohou nebo bandáže, jakékoliv formy stínidel včetně chráničů uší, ucpávek do uší, kapucí, chráničů proti mouchám, krytu nosu a pokrývek sedla jsou přísně zakázány pod trestem vyloučení. Chránič hrudě je povolen. Za mimořádných okolností může však sbor rozhodčích povolit chrániče proti mouchám, pouze však z důvodu ochrany koně před hmyzem.

*2.3. Na národních závodech v soutěžích stupně obtížnosti do ZL včetně je povinná uzdečka se stihlovým udidlem.

3. Terénní a skoková zkouška

3.1. Typ sedla je libovolný. Gag a hackamore jsou povoleny. Průběžné nebo irské martingaly jsou povoleny. Otěže musí být připevněny na udidlo nebo přímo na uzdění. Třmeny a třmenové řemeny musí viset volně ze zámku sedla a vně postranic.

3.2. Zakázány jsou: jakékoliv formy stínidel a pomocných otěží, jazykové řemínky nebo přivazování jazyka, jakýkoliv způsob omezování nebo upevňování součástek postroje, cokoliv by mohlo zranit kon ě.

4. Kontrola sedlání a uzdění

4.1. Může být určen komisař ke kontrole sedlání a uzdění každého koně před jeho vstupem do obdélníku nebo kolbiště, nebo před startem ve zkoušce.

4.2. V drezurní zkoušce musí být kontrola uzdění provedena s největší opatrností. Žádá-li to jezdec, uzdění může být zkontrolováno ihned po skončení jeho úlohy. Avšak je-li uzdění v takovém případě shledáno nedovoleným, soutěžící bude vyloučen.

Diskvalifikace

1. Diskvalifikace znamená, že jezdec a jeho kůň nebo koně se nesmí dále zúčastnit sout ěže.

2. Sbor rozhodčích může diskvalifikovat soutěžící v následujících případech:

2.1. Cvičení koně kýmkoliv jiným než soutěžícím - čl.515.2.1.

2.2. Ježdění v drezurním nebo skokovém kolbišti před příslušnou soutěží - čl.515.2.3.

2.3. Ježdění v těsné blízkosti překážek steeple-chase nebo cross-country před příslušnou soutěží - čl.515.2.3.

2.4. Skákání cvičných překážek, které nejsou označeny praporky - čl.515.5.

2.5. Skákání cvičných překážek v opačném směru - čl.515.5.

2.6. Skákání cvičných překážek, které někdo drží - čl. 515.5.

2.7. Skákání cvičných překážek, které jsou vyšší o více než 10 cm, než je dovoleno, a širší, než je povolená maximální šíře - čl.515.5.

2.8. Skákání cvičných překážek v jiné době, než určil Organizační výbor - čl.515.5.

2.9. Prohlížení překážek terénní zkoušky před tím, než jsou oficiálně ukázány všem závodníkům - čl.516.2.1.

2.10. Prohlížení překážek parkuru, když je kolbiště uzavřeno - čl.516.3.3.

2.11. Vstup do skokového kolbiště pěšky poté, co soutěž začala - čl.516.3.3.

2.12. Špatné zacházení s koněm nebo nebezpečná jízda- čl.520.

2.14. Trénink s nesprávným sedláním nebo užděním - čl.522.1. nebo s nesprávnou ochrannou přilbou - čl.521.1.

1. Při skokové zkoušce jsou aplikována skoková pravidla s výjimkou ustanovení těchto speciálních pravidel.

2. Sbor rozhodčích může změnit stanovený čas pouze v případě zřejmé chyby ve změření tratě. Může však tak učinit až po třech jezdcích (viz 1999 Skoková pravidla čl. 204.3.) nebo ve výjimečných případech.

3. Soutěžící musí vjet do kolbiště, když je voláno jeho číslo, pod trestem vyloučení dle rozhodnutí sboru rozhodčích.

4. Jezdec musí vjet do kolbiště a opustit jej v sedle, vyjma s povolením sboru rozhodčích nebo v případě nehody, a to pod trestem vyloučení dle rozhodnutí sboru rozhodčích.

5. Soutěžícím se zakazuje skákat nebo se pokoušet o přeskočení překážky v kolbišti před startem pod trestem vyloučení.

6. Po zazvonění jako znamení ke startu musí soutěžící projet startovní čarou do 45 sec, po kterých je mu spuštěn jeho čas. Soutěžící nesmí startovat před znamením ke startu.

7. Jestliže soutěžící neuposlechne znamení k zastavení během jízdy, může být vyloučen na základě rozhodnutí sboru rozhodčích. Pokračuje-li na vlastní riziko, všechny penalizace se počítají a časomíra musí běžet dál.

8. Jestliže soutěžící po přerušení startuje a skáče nebo se pokouší skočit, aniž byčekal na zazvonění, bude vyloučen.

9. Dojde-li k neposlušnosti, vybočení nebo pádu na 2. nebo 3. části kombinace, soutěžící musí opakovat všechny skoky kombinace, jinak je vyloučen.

10. Odepření poslušnosti zahrnuje: spotřebování více než 45 sec. na skočení jednoduché překážky nebo první části kombinace a dále nepřetržité odpírání poslušnosti trvající déle než 45 sec. během parkuru.

11. Neopravený omyl v trase, který má za následek vyloučení, zahrnuje: neprojetí startovní nebo cílové čáry mezi praporky, vynechání překážky, překonání překážky v nesprávném pořadí, překonání překážky v nesprávném směru, překonání nebo pokus o překonání překážky, která není součástí parkuru.

12. Opustí-li kůň bez jezdce kolbiště před startem a během parkuru (před projetím cílové čáry), bude soutěžící vyloučen za předpokladu, že je kolbiště řádně uzavřeno v souladu s pravidly.

13. Jakákoliv forma nedovolené pomoci, která se dostane jezdci v sedle mezi startovní a cílovou čárou, se penalizuje vyloučením na základě rozhodnutí sboru rozhodčích (viz skoková pravidla čl. 225).

14. Jakákoliv pomoc poskytnutá soutěžícímu v sedle k upravení sedlání nebo uzdění nebo podání bičíku v průběhu parkuru se považuje za nedovolenou pomoc. Podání ochranné přilby nebo brýlí během parkuru se za nedovolenou pomoc nepovažuje.

15. Po pádu nebo dobrovolném sesednutí se veškerá pomoc, poskytnutá soutěžícímu, např. přivedení koně zpět, pomoc při úpravě sedlání nebo uzdění, podání bičíku, pokud není jezdec v sedle, nebo pomoc při nasednutí na koně, nepovažuje za nedovolenou pomoc.

16. Jestliže oficiální či jiné osoby na kolbišti upozorní soutěžícího, že se odchýlil od dráhy, považuje se to za nedovolenou pomoc.

1. Trasa

1.1. Trasa parkuru má obsahovat oblouky, změny směru a patřičné vzdálenosti. Má odpovídat stavu, ve kterém by měl být dobře trénovaný kůň v tomto stadiu soutěže.

2. Délka a rychlost

V rámci limitů, vymezených v příloze č.5, je věcí stavitelů parkuru, aby navrhli parkur odpovídající úrovni soutěže.

3. Startovní a cílové čáry

Startovní čára nesmí být vzdálena více než 25 m a méně než 6 m od první překážky. Cílová čára nesmí být vzdálena méně než 15 m a více než 25 m od poslední překážky.

4. Plán parkuru

Z plánu parkuru musí být patrné: umístění startovní a cílové čáry, vzájemné postavení překážek, jejich typ (oxer, kolmý skok, triplebar) a jejich čísla. Trať, která se má jet, se značí sérií šipek ukazujících směr, ve kterém se každá překážka musí skočit. Dále musí být uvedena délka dráhy, stanovený čas a přípustný čas a dále jakákoliv rozhodnutí ohledně dráhy, která udělal sbor rozhodčích.

5. Čas absolvování parkuru

Čas absolvování je čas, který soutěžící potřeboval k překonání parkuru včetně všech časových korekcí. Začíná přesně ve chvíli, kdy soutěžící (v sedle) zkříží startovní čáru ve správném směru za předpokladu, že obdržel signál ke startu nebo ve chvíli uplynutí 45 sekund od tohoto signálu. Končí ve chvíli, kdy soutěžící ( v sedle) projede cílovou čarou za předpokladu překonání poslední překážky. Obě čáry musí být projety ve směru určeném v plánu parkuru.

Překážky

1. Všeobecně

Překážky jsou obvyklé parkurové překážky. Bude jich 10 až 13 s maximálním počtem 15 až 16 skoků v závislosti od úrovně závodů, podle tabulky v příloze 4.

2. Rozměry

Rozměry překážek nesmí překročit limity stanovené přílohou č.4. Nejméně dvě třetiny překážek budou v maximální výšce dle příslušné úrovně soutěže. Šířka kterékoliv překážky nesmí být větší než výška, zvětšená o 40 cm (např. výška překážky 1,20 m, max. šířka 1,60 m). Na výšku je povolena tolerance 5 cm, jestliže to vyžaduje povrch tratě nebo nepřesnost v umístění háků.

3. Typy překážek

Překážky musí zahrnovat dva dvojskoky nebo jeden dvojskok a jeden trojskok. Uzavřené kombinace nejsou povoleny. Musí být zastoupeny nejméně dva výško-šířkové skoky. Vodní příkop je zakázán, ale je povolena překážka nad vodním příkopem. Bezpečnostní háky jsou doporučené. Alternativní překážky jsou povoleny.

* Národní soutěže viz příloha 10 a 11.

Parkur

1. V případech, které nejsou specifikovány v těchto pravidlech, se použijí pravidla pro drezurní soutěže.

2. Všechny úlohy na mezinárodních závodech všestrannosti se musí předvádět zpaměti a všechny cviky musí následovat v pořadí stanoveném v úloze.

*2.1. Platí i pro národní úlohy.

3. Soutěžící, kteří se nedostaví do obdélníku do 45 sek. po znamení ke startu, mohou být podle rozhodnutí sboru rozhodčích vyloučeni. Totéž se vztahuje na soutěžící, kteří vjedou do obdélníku před znamením ke startu.

4. Úloha začíná vjezdem v A a končí po pozdravu na konci úlohy jakmile kůň vykročí. Jakékoliv příhody před začátkem nebo po skončení úlohy nemají vliv na známky. Soutěžící by měli opustit obdélník způsobem předepsaným v úloze.

5. Soutěžící musí při pozdravu držet otěže v jedné ruce.

6. Má-li se provést cvik v určitém bodu drezurního obdélníku, měl by se provést v okamžiku, kdy je tělo jezdce u tohoto bodu.

7. V případě zjevného kulhání oznámí předseda sboru rozhodčích jezdci, po poradě s ostatními dvěma rozhodčími, že je vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

8. Kůň, který opustí drezurní obdélník úplně, všema čtyřma nohama během doby od vjezdu až do výjezdu u písmene A, bude vyloučen.

9. Jakýkoliv odpor, který zabraňuje v pokračování zkoušky po dobu delší než 20 s, se trestá vyloučením.

10. Jestliže se soutěžící dopustí omylu v kursu (špatný obrat, opomine cvik, atd.), předseda sboru rozhodčích ho upozorní zazvoněním. Ukáže mu, je-li to potřebné, bod, od kterého musí v úloze pokračovat, který další pohyb má udělat, a pak ho nechá, aby pokračoval sám. Avšak v některých případech by zvonění zbytečně narušilo plynulost výkonu (např. jestliže soutěžící udělá přechod ve V místo v K) a pak záleží na předsedovi, aby rozhodl, zda zvonit, či ne.

11. Udělá-li soutěžící chybu v úloze (vysedání v klusu místo plného sedu nebo nedrží-li otěže v jedné ruce při pozdravu ap.), penalizuje se jako omyl v kursu.

12. Zásadně se soutěžícímu nedovoluje opakovat cvik úlohy, pokud předseda sboru rozhodčích nerozhodne o omylu v kursu a nezazvoní. Jestliže se však jezdec dá do pohybu a snaží se udělat tentýž cvik znovu, rozhodčí musí brát do úvahy pouze první předvedený cvik a současně penalizovat za omyl v kursu.

13. Pokud se všichni tři rozhodčí neshodli o chybě, přizná se soutěžícímu výhoda z pochybnosti.

14. Jakákoliv vnější pomoc hlasem, znamením, apod. je považována za nedovolenou pomoc. Soutěžící, kterému se dostalo takovéto pomoci, je vyloučen na základě uvážení sboru rozhodčích.

1. Drezurní obdélník musí být 60 m dlouhý a 20 m široký. Převýšení po úhlopříčce nebo podél dlouhé strany nesmí v žádném případě přesáhnout 50 cm. Převýšení podél krátké strany drezurního obdélníku nesmí být v žádném případě větší než 20 cm. Výše uvedené rozměry se měří uvnitř drezurního obdélníku, který musí být od publika vzdálen nejméně 15 m. Obdélník by měl být obehnán nízkým ohrazením o výšce asi 30 cm. Část ohrazení u A má být lehce odstranitelná, aby byl umožněn soutěžícímu vjezd do obdélníku a výjezd z něho. Ohrazení by mělo být takové, aby do něj nemohlo vniknout kopyto koně. Povrch v obdélníku musí být ve stejné kvalitě pro všechny soutěžící a musí být schválen technickým delegátem.

*1.1. Pro národní úlohy musí být rozměry obdélníku 20 x 40 metrů.

2. Písmena by měla být umístěna asi 50 cm vně od ohrazení a jasně označena. V úrovni písmen je žádoucí umístit na ohrazení značku jako dodatek ke zmíněným písmenům.

3. Středová čára a pět bodů D, L, X, I a G, pokud jsou v úloze použity, by měly být jasně označeny, avšak takovým způsobem, který nevyleká koně. Doporučuje se sestříhat v travnatém obdélníku trávu na středové čáře více než v ostatních částech a v písčitém obdélníku uválcovat nebo uhrabat středovou čáru. Pět bodů D, L, X, I a G může být upraveno podobně (uválcováno nebo uhrabáno) asi 2 m kolmo přes středovou čáru.

4. Dva ze tří rozhodčích musí být podél krátké strany, na vnější straně a 5 m od drezurního obdélníku. Předseda (C) je na prodloužení středové čáry, druhý (M nebo H) je 2,5 m uvnitř od prodloužení dlouhé strany. Třetí rozhodčí je buď v E nebo v B, na vnější straně a 5 až 10 m od obdélníku. Tyto tři pozice jsou buď C, H, B nebo C, M, E, jak rozhodne technický delegát, a měly by být zachovány pro celou zkoušku. Při CIC je jeden rozhodčí umístěn v C a druhý buď v B nebo v E, jak rozhodne technický delegát, a umístění by mělo být zachováno pro celou zkoušku. Pro každého rozhodčího musí být k dispozici zvláštní budka. Musí být nejméně 50 cm nad úrovní terénu, aby se zajistil rozhodčím dobrý rozhled po obdélníku.

Trestné body

1. Hodnocení známkami

1.1. Rozhodčí udělují dobré známky od 0 do 10 za každý číslovaný cvik a za každou ze souhrnných známek.

1.2. Omyly se penalizují takto:

první - 2 body

druhý - 4 body

třetí - vyloučení

1.3. V případě pádu koně a/nebo jezdce nebude soutěžící vyloučen. Bude penalizován za vliv pádu na předvedení dotyčného cviku a v souhrnných známkách (č.3 nebo 4).

1.4. Po vyloučení (kromě vyloučení z důvodu kulhání koně) může soutěžící dokončit úlohu. Známky se udělí obvyklým způsobem.

2. Další důvody pro vyloučení

2.1. Vyloučení se ponechává na rozhodnutí sboru rozhodčích v následujících případech:

2.1.1. Zpoždění o více než 45 s po znamení ke startu při vjezdu do drezurního obdélníku - čl.526.3.

2.1.2. Vjezd do drezurního obdélníku před znamením ke startu - čl.526.3.

2.1.3. Přijetí nedovolené pomoci - čl.526.14.

2.1.4. Předvedení úlohy v nesprávném úboru - čl. 521

2.2. Vyloučení je povinné v následujících případech:

2.2.1. Předvedení úlohy s nesprávným sedláním nebo uzděním - čl.522.3., či s bičíkem nebo s nesprávnými ostruhami- čl.521.2.

2.2.2. Zjevné kulhání koně - čl.526.7.

2.2.3. Opuštění obdélníku v čase mezi vjezdem a výjezdem u písmene A -čl.526.8.

2.2.4. Projevení odporu - čl.526.9.

3. Výpočet výsledku

3.1. Dobré známky od 0 do 10, udělené každým rozhodčím soutěžícímu za každý číslovaný cvik spolu se souhrnnými známkami se sečtou dohromady a odečtou se všechny omyly v kurzu nebo ve cvicích.

3.2. Vypočte se procento maxima možných dobrých bodů udělených každým rozhodčím. Procenta je dosaženo vydělením celkového počtu dobrých známek udělených rozhodčím (po odečtení všech omylů na trati) maximálním počtem udělitelných dobrých známek, vynásobením 100 a zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Tato hodnota je počet procent od daného rozhodčího.

3.3. Průměrného počtu procent na závodníka se dosáhne sečtením počtu procent od každého rozhodčího a vydělením počtem rozhodčích. Výsledek se vždy zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

3.4. Aby se převedl průměrný počet procent na trestné body, musí se procenta odečíst od 100 a vynásobit 1,5. Výsledné číslo je výsledek v trestných bodech.

1. Startování

1.1. Soutěžící na startu úseků A, B a D musí být pod kontrolou startéra a bez jeho pokynu nesmí úmyslně odstartovat pod trestem vyloučení (podle uvážení sboru rozhodčích). Kůň nemusí být absolutně bez hnutí, avšak soutěžící nesmí mít výhodu letmého startu. Každému soutěžícímu se dostane rozumného upozornění před časem ke startu, ale je odpovědností každého soutěžícího, aby startoval ve správný čas.

1.2. Aby se zjednodušil úkol startéra, postaví se ohrada 5x5 m na startu úseku B a D s otevřenou čelní stranou, kterou budou koně startovat, a brankou na jedné nebo obou z bočních stran, kterou budou koně vcházet dovnitř. Každý soutěžící musí startovat z této ohrady a je na něm, zda se chce pohybovat podél ní nebo uvnitř. Pomocník může dovést koně do ohrady a podržet ho až do znamení ke startu. Od tohoto okamžiku se soutěž považuje za zahájenou a soutěžícímu není dovolena další pomoc (viz čl.533.8.)

1.3. Jestliže soutěžící odstartuje v úseku B nebo D dříve, čas se zaznamená od okamžiku, kdy přešel startovní čáru.

1.4. Opožděný start

1.4.1. Opozdí-li se soutěžící v cíli úseku A nebo C, upraví se mu podle toho příslušný startovní čas pro úsek B a/nebo D (viz čl.532)

1.4.2. Není-li soutěžící z jakýchkoliv důvodů schopen startovat v úsecích A, B a/nebo D v určeném čase, může se mu dovolit, na základě uvážení startéra, aby startoval když je připraven, za následujících podmínek:

- opožděnému soutěžícímu se nedovolí startovat, existuje-li riziko střetu s následujícím soutěžícím, nebo po odstartování následujícího soutěžícího.

- startovní čas soutěžícího se zaznamená, jako by startoval ve stanovený čas.

2. Čas

2.1. Optimální čas

Stanovená vzdálenost absolvovaná stanovenou rychlostí dává optimální čas. Dokončení kteréhokoliv úseku v kratším než optimálním čase neznamená žádnou výhodu. Soutěžící, který překročí optimální čas, bude penalizován v souladu s čl. 534.2. až do časového limitu.

2.2. Časový limit

V úsecích A a C je časový limit o jednu pětinu delší než optimální čas. V úsecích B a D je časový limit dvakrát delší než optimální čas.

2.3. Měření času

Jestliže je soutěžící v kterémkoliv úseku zastaven oficiálním činitelem, např. kvůli poškozené překážce, nehodě nebo úrazu, při předjíždění, při lékařském nebo veterinárním vyšetření apod., po dobu jeho zastavení až do okamžiku, kdy může dále pokračovat je jeho čas zaznamenán a po ukončení úseku odečten od celkového dosaženého času v úseku.

3. Omyly na trati

Všechny povinné průjezdy všech čtyř úseků a všechny překážky včetně všech prvků a/nebo volitelných možností musí jezdec absolvovat nebo skočit v předepsaném pořadí, jinak je vyloučen. Je nutno respektovat všechny červené a bílé praporky kdekoliv na trati, vyjma jak uvedeno v čl. 535.5. Nerespektování se trestá vyloučením podle rozhodnutí sboru rozhodčích. Znovu absolvovat již skočené překážky je zakázáno pod trestem vyloučení, vyjma jak uvedeno v čl.535.6.

4. Chody a sesednutí s koně

4.1. Úseky A a C

Mezi starty a cíli úseků A a C mohou jezdci volit chod. Mohou kdykoliv sesednout a pokračovat pěšky vedle koně včetně povinných průjezdů.

4.2. Úseky B a D

Mezi starty a cíli úseků B a D jezdci mohou volit chod. Musí být v sedle při míjení všech červených a bílých praporků. Sesednutí jako důsledek pokusu o překonání překážky, ať již dobrovolné či nucené, se penalizuje v souladu s čl.535. Kdekoliv jinde na trati smějí jezdci sesednout s koně, aniž by se dopustili jiné chyby než možné penalizace za překročení optimálního času.

5. Předjíždění

5.1. Kterýkoliv soutěžící, je-li předjížděn následujícím soutěžícím, musí rychle uvolnit cestu. Každý soutěžící, předjíždějící jiného, musí tak učinit pouze na bezpečném a vhodném místě.

5.2. Je-li vedoucí soutěžící před překážkou a má-li být předjet, musí se řídit pokyny kompetentních osob. Jestliže vedoucí soutěžící překonává překážku, následující soutěžící může tuto překážku skákat pouze takovým způsobem, který nezpůsobí těžkosti nebo nebezpečí pro kohokoliv.

5.3. Vědomé překážení předjíždějícímu, neuposlechnutí pokynů kompetentních osob, způsobení nebezpečné situace jinému soutěžícímu, se trestá vyloučením na základě uvážení sboru rozhodčích.

5.4. Čas, po který byl soutěžící zadržen kompetentní osobou, se zapíše a odečte od celkového času, který soutěžící dosáhl na trati.

6. Soutěžící v nesnázích

6.1. Jestliže by se kůň při pokusu o zdolání překážky zachytil takovým způsobem, že by se mohl zranit nebo nebyl schopen pokračovat bez pomoci, rozhodčí u překážky nařídí jezdci, aby sesedl a jezdec bude vyloučen.

6.2. Rozhodčí u překážky rozhodne, zda části překážky budou demontovány nebo zda bude ohroženému koni poskytnuta jiná forma pomoci.

7. Zastavení soutěžícího

7.1. Je-li některá překážka obsazena jezdcem v nesnázích nebo byla-li některá demontována, aby se vyprostil kůň po pádu nebo byla-li rozbořena a ještě neobnovena nebo nastanou-li jiné podobné okolnosti, následující jezdec musí být zastaven.

7.2. V takovém případě se umístí kompetentní osoba ve směru přijíždějícího dalšího soutěžícího. Tato osoba mává červeným praporkem, což znamená, že se soutěžící musí zastavit. Neuposlechnutí znamení k zastavení se penalizuje vyloučením podle uvážení sboru rozhodčích.

7.3. Soutěžící mohou být zastaveni u překážek nebo na zastavovacích bodech tratě.

7.4. Kompetentní osoba zastaví soutěžící jen na základě instrukce řídícího střediska anebo v případě nouze z vlastní iniciativy na sledované překážce.

7.5. Čas, po který byl jezdec zastaven od okamžiku, kdy prošel zastavovacím bodem, až do okamžiku, kdy znovu prošel tímto bodem poté, co dostal příkaz k novému startu, se zaznamenává. Odečte se od celkového času soutěžícího v tomto úseku. Je jasně míněno, že čas se počítá, když soutěžící cválá přes zastavovací bod, ne až se zastaví, a ani ne, když se po zastavení dá znovu do pohybu.

8. Nedovolená pomoc

8.1. Jakýkoliv zásah jiné osoby, ať vyžádaný nebo ne, s úmyslem usnadnit úkol soutěžícímu nebo pomoci koni, se považuje za nedovolenou pomoc a soutěžící je vystaven nebezpečí vyloučení.

8.2. Zakazuje se zejména následující:

- úmyslně se nechat vést jiným soutěžícím

- nechat se následovat, předjíždět nebo doprovázet v kterékoliv části tratě jakýmkoli vozidlem, kolem, chodcem nebo jezdcem, který není účastníkem soutěže

- umístit kohokoliv v určitých bodech tratě, aby ukazovali směr nebo dávali znamení

- mít někoho u překážek, kdo by jakýmikoliv prostředky pobízel koně

- upravovat překážky nebo kteroukoliv část tratě např. praporky, ukazatele, značky, upozornění, větve, dráty nebo ploty, ať dočasných nebo trvalých.

8.3. Použití jakéhokoliv elektronického přijímacího přístroje soutěžícím, členy nebo funkcionáři družstva je přísně zakázáno s výjimkou mobilního telefonu se souhlasem Organizačního výboru a za předpokladu nerušení komunikačního systému organizátora. Avšak mobilní telefon nesmí používat ani mít u sebe soutěžící v sedle v průběhu soutěže. Použití elektronického přijímače kromě mobilního telefonu funkcionáři družstva je věcí souhlasu technického delegáta a předsedy sboru rozhodčích.

8.4. Oficiální osoby nebo diváci, kteří upozorňují jezdce na odchylky z tratě, poskytují nedovolenou pomoc, která může mít za následek vyloučení soutěžícího. V tomto případě se oficiální osoba vystavuje nebezpečí disciplinárního řízení v souladu s Všeobecnými pravidly. Avšak pouze v úsecích A a C mohou oficiální osoby, jiní soutěžící nebo diváci upozornit soutěžícího, který volí nebo zvolil špatný směr. V tomto případě může jezdec chybu opravit bez penalizace.

8.5. O každém případu nedovolené pomoci rozhodne sbor rozhodčích.

8.6. Výjimky

8.6.1. V případě pádu nebo sesednutí jezdce s koně lze poskytnout pomoc při chytání koně, při úpravě sedlání a uzdění, při znovunasedání nebo podání některé části výstroje či vybavení v době, kdy jezdec sesedl, nebo poté, co znovu nasedl.

8.6.2. Bičík, ochrannou přilbu nebo brýle lze jezdci podat, aniž by musel sesednout.

8.6.3. Na startu úseku B (steeple-chase) nebo úseku D (cross-country), stejně jako v úseku C v bodě určeném a oznámeném Organizačním výborem, je dovoleno pomoci jezdci postarat se o jeho koně (ošetření, napojení apod.).

8.6.4. Soutěžící může přijmout vysvětlení od překážkového rozhodčího o trestných bodech na překážce, např. po shození praporku na okraji překážky.

9. Po vyloučení

Soutěžící vyloučený z jakéhokoliv důvodu musí ihned opustit trať a nemá právo pokračovat. Z tratě musí odjet krokem buď v sedle, nebo pěšky. Nedodržení tohoto nařízení bude trestáno sborem rozhodčích napomenutím nebo pokutou v souladu s Všeobecnými pravidly - čl.163 a těmito pravidly čl.519.

10. Lokální televizní okruh

Pro všechny čtyřhvězdičkové mezinárodní třídenní závody (CCI****) a tří- a čtyřhvězdičková mistrovství (CH***/****) je předepsáno zřízení lokálního televizního okruhu v úseku D terénní zkoušky v prostoru 10 minutové přestávky před úsekem D a v řídícím centru pro potřeby sboru rozhodčích a oficiálních činitelů. V případě, že je toto těžko proveditelné, může Organizační výbor s podporou technického delegáta požádat FEI o prominutí tohoto nařízení.

Tratě

1. Značení trati

1.1. Červené a bílé hraniční praporky

Červené a bílé praporky se používají k vyznačení startovní a cílové čáry, k označení povinných průjezdů a k označení překážek. Umísťují se takovým způsobem, že soutěžící musí mít červený praporek po své pravé a bílý po své levé straně.

1.2. Žluté směrovací značky

Žluté směrovací značky se používají proto, aby ukázaly směr, kterým se má jet, a pomohly soutěžícímu najít cestu. Kde je to nutné, zdůrazní se písmenem úseku. Není povinné míjet je v těsné blízkosti.

1.3. Čísla a písmena

Každý povinný průjezd úseku A nebo úseku C, se očísluje a označí příslušnými písmeny úseku. Každá překážka úseku B nebo D se očísluje. V úseku D se překážky složené z více prvků nebo s volitelnými částmi (viz čl.535.2) označí navíc písmeny A, B, C atd. Každý povinný průjezd úseku B a D se označí příslušným písmenem úseku a postupně očísluje.

1.4. Označení startu a cíle

Kromě červených a bílých hraničních praporků se startovní čára každého úseku označí rozlišovacími značkami. Konec úseku B se označí stejně jako start úseku C.

1.5. Značení kilometráže

Tratě úseků A a C se označí značkami v intervalech po 1000 m. Značky vyjadřují vzdálenost od startu úseku. Na značce je též uvedeno písmeno úseku.

2. Délky a rychlosti

2.1. Délky a požadovaná rychlost se určují podle zamýšlené obtížnosti celé zkoušky. V rámci limitů, vyznačených v příloze č.5, stavitel trati může se souhlasem technického delegáta zvolit délku nejvhodnější vzhledem k terénu a ke kvalitě a úrovni příprav soutěžících. Délky zvolené pro hry, mistrovství a poháry musí být blízko maxima pro příslušnou úroveň soutěže, pokud není terén či počasí maximálně náročné.

2.2. Aby se usnadnila příprava časového rozvrhu, musí se délky a rychlosti úseků A, B a C uzpůsobit tak, aby optimální časy pro tyto úseky byly v celých minutách nebo v minutách plus 30 s.

2.3. Jakoukoliv úpravu délek nebo rychlostí specifikovaných v příloze č.5 musí odsouhlasit generální sekretář a předseda komise všestrannosti, vyjma jak je uvedeno v čl.516.2.

3. Startovní a cílové čáry

3.1. Cílová čára úseku A musí být v bezprostředním sousedství startu úseku B.

3.2. Cílová čára úseku B je též startovní čárou úseku C.

3.3. Poslední překážka úseku D nesmí být blíže než 30 m ani dále než 75 m od cílové čáry.

4. Plán tratí

4.1. Každý soutěžící dostane předem plán tratě.

4.2. Plán musí obsahovat následující: umístění startů a cílů každého úseku, číslované povinné průjezdy úseků A a C, číslované překážky a povinné průjezdy úseků B a D, délky úseků, optimální čas a časové limity úseků.

Překážky

1. Definice

Za překážku se považuje taková a pouze taková, jejíž okraje jsou označeny červeným a bílým praporkem nebo praporky a je-li očíslována. Všechny zřetelné části tratě, u kterých je předpoklad, že je průměrný kůň skočí, se definují jako překážky nebo jejich části, a podle toho se označují praporky, čísly nebo písmeny.

2. Překážky složené z více prvků nebo volitelných možností

2.1. Překážky složené z více prvků

Jsou-li dva nebo více skoků umístěny těsně za sebou a jsou-li chápány jako jeden celek, označí se jako prvky jedné číslované překážky. Každý prvek musí být označen různým písmenem (A, B, C atd.) a prvky musí být překonány ve správném pořadí.

Jsou-li dva nebo více prvků umístěny tak těsně u sebe, že po odepření pohybu koně, vybočení nebo pádu by bylo nepřiměřeně obtížné absolvovat druhý nebo následující skok, aniž by se znovu absolvovaly předchozí skoky (jeden nebo více), musí být taková překážka označena za jednu a podle toho číslována (diagram, Příloha 3).

2.2. Překážky s volitelnými možnostmi nebo alternativní skoky

Jestliže se má překážka překonat jako jeden celek, ale má volitelné části zahrnující dva nebo více prvků, každá z těchto volitelných částí se musí označit jako prvek překážky.

2.2. Překážky s volitelnými možnostmi nebo alternativní skoky

Jestliže se má překážka překonat jako jeden celek, ale má volitelné části zahrnující dva nebo více prvků, každá z těchto volitelných částí se musí označit jako prvek překážky.

2.3. Alternativní skoky mohou mít samostatné praporky, musí mít totožnéčíslování jako přímý směr a sady praporků musí být označeny černým pruhem. Takto "černým praporkem" označené volitelné části jsou hodnoceny jako samostatné překážky nebo jejich části v tom případě, že pouze jedna z nich byla překonána. Jezdec může bez penalizace měnit trasu s " černými" praporky za druhou ( např. skočí 6a na levé straně a pak 6b na pravé straně) za předpokladu, že nenavedl svého koně na prvek původní trasy.Technický delegát se souhlasem sboru rozhodčích může dovolit jezdcům v kombinaci překřížit svou trasu po černě označené delší alternativě, jestliže to zlepší plynulost dráhy. Toto nic nemění na způsobu penalizace jezdce na příme trase na překážkách s elementy.

3. Charakter překážek

3.1. Překážky musí být pevné a musí mít impozantní tvar a vzhled. Použijí-li se přírodní překážky, měly by být, je-li to nutné, zesíleny tak, aby se udržely ve stejném stavu po celou zkoušku. Nutno využít všech rozumných opatření, aby se předešlo možnosti podjetí překážky jezdcem v sedle.

3.2. Překážky cross-country, v nichž by kůň po pádu zůstal vězet nebo by se zranil, musí být postaveny takovým způsobem, aby se daly rychle částečně rozebrat a rychle znovu postavit přesně jako předtím. Jejich konstrukce nesmí být v žádném případě na úkor pevnosti.

3.3. Dno všech vodních překážek a přechodů musí být pevné.

3.4. V úseku B (steeple-chase) musí být překážky obdobného typu, jaké jsou používány v dostizích steeple-chase.

4. Počet skoků

4.1. Počet skoků v úsecích B a D se stanoví v rámci limitu uvedeného v příloze č.5.

4.2. Aby se dosáhlo počtu skoků, započítají se části tratě, u kterých se očekává, že je průměrný kůň skočí.

5. Rozměry

5.1. Rozměry překážek musí v rámci limitu stanoveného v příloze č.4 pro odpovídající úroveň soutěže.

5.2. Pevná a upevněná část překážky nesmí překročit určenou výšku nebo šířku v žádném bodě, ve kterém se může soutěžící rozumně pokusit překážku překonat.

5.3. U překážek zahrnujících vodní přechody (brod, jezero nebo širokou řeku) nesmí hloubka vody od vjezdu do výjezdu přesáhnout 35 cm. Délka jakéhokoliv vodního přechodu musí být nejméně 6 m mezi vjezdem a výjezdem s výjimkou, když výstupní schod nebo překážka je skákána přímo z vody. V tomto případě minimální délka vodního přechodu musí být nejméně 9 m.

5.4. Před překážkami, které mají pouze šířkový rozměr (suché nebo vodní příkopy), se povoluje pro usnadnění skoku odskoková bariéra nebo živý plot. Odskokový prvek nesmí přesáhnout 50 cm výšky a musí být zahrnut v měření šířky.

5.5. Počet překážek ve dvou-, tří- a čtyřhvězdičkových soutěžích s povinným hloubkovým doskokem převyšujícím 1,6 m je limitován na dvě. V jednohvězdičkových soutěžích není takováto překážka povolena. Celkový počet překážek s hloubkovým doskokem nesmí být nepřiměřený.

6. Měření

6.1. Výška překážky se měří nad místem, ze kterého může odskočit průměrný kůň. Šířka překážky se měří od vnějších stran bariér nebo jiného materiálu, který tvoří překážku.

6.2. Překážky terénní zkoušky: maximální výška pevné a upevněné části živých plotů a proutěnek nesmí překročit rozměr pro ostatní překážky, specifikovaný v příloze č.4 - Tabulka výšek a šířek překážek. Celková výška živého plotu nebo proutěnky nesmí nikdy překročit 1,40 m nebo méně, podle tabulky v příloze č.4. Překážka musí být postavena tak, aby bylo nepravděpodobné, že se kůň při překonávání pevné části zraní o živý plot nebo proutěnku. Bulfinče, t.j. tenké živé ploty nebo proutěnky, skrz které může kůň proskočit, jsou povolené při zajištění jejich neměnného stavu pro celou zkoušku.

6.3. Nemůže-li se výška překážky jasně určit (přírodní živý plot, proutěnky), měří se výška v pevné části překážky, kterou kůň musí vždy překonat skokem.

6.4. Hloubka na straně doskoku se měří z nejvyšší části překážky k místu, kam může doskočit průměrný kůň.

1. Chyby na překážkách

1.1. Neposlušnosti:

- první neposlušnost, vybočení nebo kruh . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 trestných bodů

- druhá neposlušnost, vybočení nebo kruh u téže překážky . . . . . 40 trestných bodů

- třetí neposlušnost, vybočení nebo kruh u téže překážky . . . . . . vyloučení

- čtvrtá neposlušnost, vybočení nebo kruh v úseku D . . . . . . . . . . vyloučení

1.2. Pády:

pád jezdce na překážce . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 trestných bodů

pád koně na překážce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení

druhý pád jezdce na překážkách v úseku B nebo D . . . . . . . . . . . vyloučení

porušení bezpečnostních zařízení u překážek úseku D . . . . . . . . . vyloučení

1.3. Nebezpečná jízda (viz čl. 519 a 520):

Sbor rozhodčích rozhodne o penalizaci ve shodě se Všeobecnými pravidly. Navíc k ustanovení Všeobecných pravidel a nebo místo nich (napomenutí, pokuty, diskvalifikace atd.) může sbor rozhodčích udělit 25 trestných bodů.

2. Penalizace za čas

2.1. Překročení optimálního času:

v úseku A a C . . . . . . . . . . 1 trestný bod za sec.

v úseku B . . . . . . . . . . . . . . 0,8 tr. bodu za sec.

v úseku D . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 tr. bodu za sec.

2.2. Překročení časového limitu:

úseky A, B, C nebo D . . . . . vyloučení

3. Další důvody pro vyloučení

3.1. Vyloučení se ponechává na úvaze sboru rozhodčích v následujících případech:

3.1.1. Úmyslný start před zazněním signálu ke startu - čl. 531.1.1.

3.1.2. Překonání nebo pokus o překonání jakékoliv překážky bez ochranné přilby nebo s neupevněným jistícím řemínkem - čl. 521.1.

    3.1.3. Záměrné způsobení obtíží předjíždějícímu jezdci nebo nerespektování pokynů kompetentních osob, zatímco je jezdec předjížděn - čl. 531.5.3.

3.1.4. Způsobení nebezpečné situace jinému soutěžícímu jezdci při předjíždění - čl. 531.5.3.

3.1.5. Neuposlechnutí pokynu k zastavení, je-li zastavení signalizováno - čl. 531.7.2

3.1.6. Nedovolená cizí pomoc - čl. 531.8.1.

3.1.7. Projetí povinného průjezdu v nesprávném směru bez opravy - čl. 531.3.

3.2. Vyloučení musí být provedeno v těchto případech:

3.2.1. Kulhání nebo vyčerpání koně zjištěné při druhé kontrole koní - čl. 518.3.

3.2.2. Špatné zacházení s koněm - čl. 520.

3.2.3. Jízda s nesprávným sedláním nebo uzděním - čl. 522.3.

3.2.4. Neopravený omyl na trati - čl. 531.3.

3.2.5. Vynechání překážky nebo povinného průjezdu - čl.531.3.

3.2.6. Skok přes překážku nebo způsobení chyby na překážce v nesprávném pořadí nebo projetí povinného průjezdu v nesprávném pořadí - čl. 531.3.

3.2.7. Skok přes překážku v nesprávném směru - čl. 531.3.

3.2.8. Znovu překonání již přeskočené překážky - čl. 531.3.

3.2.9. Jezdec v nesnázích dle čl. 531.6.1.

Následující chyby na překážkách (neposlušnost, vybočení, kruh nebo pád) se penalizují, podle rozhodnutí zodpovědné oficiální osoby, kromě těch, které zřetelně nesouvisí s překonáváním nebo pokusem o překonání číslované překážky nebo prvku.

1. Neposlušnost

Na překážkách nebo prvcích s výškou (přesahující 30 cm), se považuje za neposlušnost, jestliže kůň zastaví před překážkou, kterou má skočit.

Na ostatních překážkách (t.j. s výškou 30 cm a menší) není zastavení s následným skokem z místa jakkoliv trestáno, ale setrvá-li kůň v zastavení nebo si je prodlouží jakýmkoliv způsobem, považuje se to za neposlušnost.

Jestliže se soutěžící po neposlušnosti pokusí znovu o překonání překážky bez úspěchu, nebo pokud kůň u dané překážky po couvání a najetí znovu zastaví nebo znovu couvá, je toto hodnoceno jako druhá neposlušnost atd.

2. Vybočení

Za vybočení se považuje, jestliže kůň se vyhne prvku nebo překážce, na kterou byl naveden a to takovým způsobem, že musí být na ni znovu naveden. Jezdec smí kdykoliv změnit svůj záměr, kde přeskočí překážku nebo prvek bez penalizace včetně toho, že je to důsledek chyby na předchozí překážce nebo prvku. Avšak, když se kůň vyhne části překážky, na kterou byl naveden, je penalizován 20 body.

3. Kruh

3.1. Za kruh se považuje, jestliže byl kůň naveden na překážku a překříží dráhu, kterou projel dříve než skočil překážku nebo poslední prvek víceprvkové překážky.

3.2. Po penalizaci za neposlušnost, vybočení, kruh nebo pád se soutěžící již dále nepenalizuje, jestliže překříží svou původní dráhu, aby udělal další pokus, ani když udělá jeden nebo více kruhů než znovu navede koně na překážku.

3.3. U samostatně číslovaných překážek může soutěžící dělat kruhy mezi nimi nebo kolem nich za předpokladu, že nenavedl svého koně na jinou nebo následující překážku. Kruh je vždy penalizován, jestliže byl proveden mezi prvky víceprvkové překážky.

4. Pády

4.1. Za pád jezdce se považuje, když se jezdec oddělí od koně takovým způsobem, že musí opět nasednout nebo naskočit do sedla.

4.2. Za pád koně se považuje, jestliže se kůň současně plecí a zádí dotkne buď země, nebo překážky a země, nebo je zachycen v překážce takovým způsobem, že by se mohl zranit nebo není schopen pokračovat bez pomoci.

4.3. Pád je vždy penalizován, jestliže se přihodí mezi prvky víceprvkové překážky.

5. Překážka složená z více prvků

Na překážce složené z několika prvků může mít jezdec neposlušnost, vybočení nebo kruh celkem dvakrát, aniž by byl vyloučen. Jestliže dojde k pádu, neposlušnosti, vybočení nebo kruhu u kteréhokoliv prvku, je soutěžícímu dovoleno znovu překonat kterýkoliv již skočený prvek, avšak podléhá penalizaci za jakoukoliv chybu, a to i tehdy, jestliže předtím skočil prvek úspěšně. Jestliže jezdec chce po pádu, neposlušnosti, vybočení nebo kruhu projet praporky již překonaného prvku v nesprávném směru, může tak učinit bez penalizace

Definice chyb

Penalizace

Pravidla terénní zkoušky

Drezurní obdélník

PRAVADLA SKOKOVÉ ZKOUŠKY

1. Chyby na parkuru

Shození překážky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 trestné body

první neposlušnost v celém parkuru . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 trestné body

druhá neposlušnost v celém parkuru . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení

první pád jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 trestných bodů

druhý pád jezdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení

první pád koně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vyloučení

2. Penalizace za čas

Délka dráhy a požadovaná rychlost určují stanovený čas. Dokončení soutěže v čase kratším než stanoveném se nehodnotí, ale překročení stanoveného času se penalizuje jedním trestným bodem za každou sekundu nebo její část, až do přípustného času, který je dvojnásobkem stanoveného času. Překročení přípustného času znamená vyloučení.

3. Další důvody pro vyloučení

3.1. Vyloučení se ponechává na rozhodnutí sboru rozhodčích v následujících případech:

3.1.1. Nedostavení se na kolbiště, je-li volán soutěžící ke startu - čl. 537.2.

3.1.2. Nedostavení se na kolbiště v sedle nebo neopuštění kolbiště v sedle - čl. 537.3.

3.1.3. Veškerá nedovolená pomoc - čl. 537.13 a 537.15, vyjma pomoci uvedené níže v bodě 3.2.16.

3.1.4. Nezastavení během parkuru, je-li zvoněno - čl. 537.6.

3.1.5. Překonání nebo pokus o překonání překážky bez ochranné přilby nebo s neupevněným jistícím řemínkem - čl. 521.1

3.2. Sbor rozhodčích musí soutěžícího vyloučit v těchto případech:

3.2.1. Překonání nebo pokus o překonání překážky na kolbišti před startem - čl. 537.4.

3.2.2. Start a překonání první překážky před zazněním signálu ke startu - čl. 537.5.

3.2.3. Neposlušnost koně nepřetržitě po dobu 45 sec. během parkuru - čl. 537.9.

3.2.4. Potřeba více než 45 sec. k překonání překážky nebo 1. části kombinace - čl. 537.9.

3.2.5. Neprojetí startovní nebo cílové čáry mezi praporky - čl. 537.10.

3.2.6. Překonání překážky na parkuru, která není jeho součástí - čl. 537.10.

3.2.7. Vynechání překážky - čl. 537.10.

3.2.8. Překonání překážky v nesprávném pořadí - čl. 537.10.

3.2.9. Překonání překážky v nesprávném směru - čl. 537.10.

3.2.10. Překonání nebo pokus o překonání překážky po přerušení jízdy, bez vyčkání na pokyn k pokračování v parkuru - čl. 537.7.

3.2.11. Nepřekonání znovu všech částí kombinace po neposlušnosti - čl. 537.8.

3.2.12. Nepřekročení cílové čáry v sedle před opuštěním kolbiště.

3.2.13. Opustí-li kůň bez jezdce kolbiště před startem a během parkuru - čl. 537.12., za předpokladu, že je kolbiště řádně uzavřeno v souladu s pravidly.

3.2.14. Přijme-li jezdec v sedle během parkuru jakýkoliv předmět, vyjma ochranné přilby a nebo brýlí - čl. 537.13.

3.2.15. Neopravený omyl na dráze - čl. 537.10.

3.2.16. Absolvování parkuru s nesprávným sedláním nebo uzděním - čl. 522.3 nebo s bičíkem delším než 75 cm - čl. 521.2.

Časová korekce

1. Poboření překážky při neposlušnosti

1.1. Jestliže soutěžící z důvodu neposlušnosti posune nebo shodí překážku nebo praporek vymezující hranice překážky, zazvoní se. Časomíra je zastavena, dokud překážka není znovu postavena nebo není znovu umístěn praporek. Soutěžící se penalizuje za neposlušnost koně a 4 sec jako časová korekce se připočtou k času, který soutěžící potřeboval k absolvování parkuru.

1.2. Když soutěžící posune nebo poboří jednu část otevřené kombinace nebo praporek a má neposlušnost nebo vybočení u některé následující části kombinace, zazvoní se.Časomíra je zastavena, dokud překážka není znovu postavena nebo není znovu umístěn praporek. Soutěžící je penalizován za neposlušnost a musí se použít časová korekce 4 sec.

2. Poboření překážky a pád

2.1. Jestliže dojde k neposlušnosti s pobořením překážky a pádem jezdce, okamžitě se zazvoní. Avšak časomíra se zastaví až tehdy, když jezdec znovu nasedne, ale překážka není opravena včas tak, aby mohl jezdec pokračovat. Soutěžící je penalizován za neposlušnost a pád a k jeho času se připočte časová korekce 4 sec.

2.2. Jestliže dojde k poboření samostatné překážky nebo poslední části kombinace a pádu jezdce, nezvoní se a časomíra se nezastavuje. Jezdec je penalizován za poboření překážky a pád.

2.3. Jestliže dojde k poboření některé části kombinace kromě poslední a pádu jezdce, okamžitě se zazvoní. Časomíra se zastaví až v okamžiku, kdy je jezdec opět na koni, ale přakážka není opravena včas tak, aby mohl jezdec pokračovat. Jezdec je penalizován za poboření překážky a pád.

2.4. Jestliže na druhé nebo třetí části kombinace dojde k neposlušnosti nebo vybočení spolu s pádem jezdce, ať s pobořením nebo bez poboření či posunutí překážky nebo praporku, neposlušnost se nepenalizuje. Jezdec je penalizován pouze za pád.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář